Маршрути

DANUrB+ развива устойчиво използване на културното наследство и ресурсите по Дунав

DANUrB+ дава възможност за пътешествия и свързване на общностите

Дунавският пролом и скалната скулптура на Децебал

Проектът DANUrB+ или „Градски бранд Дунав+: Изграждане на регионална и местна устойчивост чрез валоризация на културното наследство по река Дунав“, има за цел да насърчи устойчивото използване на културното наследство и ресурсите в периферните и гранични региони по поречието на река Дунав. Финансиран по програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“, той създава нови възможности за привличане на туристи в свиващите се райони и активира недостатъчно експлоатираното културно и индустриално наследство за укрепване на Дунавската културна идентичност. Дейностите по проекта продължават да развиват „Градски бранд Дунав“ (Danube Urban Brand), реализиран през 2017-2019 г., предоставяйки възможност за повишаване на местното развитие.

Над 40 организации и институции, от които 23 асоциирани партньори, от 6 държави по поречието на Дунав работят заедно за насърчаване на устойчивото използване на културното наследство и ресурси на Дунавските общности. От българска страна партньори по проекта са Национален туристически клъстер „Българският пътеводител“ (водещ на пакет Комуникации), Нов Български университет, катедра по Архитектура и фондация „Блулинк“.

DANUrB+ придава добавена стойност към Дунавската културна идентичност чрез различни инициативи като по този начин свързва различните общности по поречието на реката. Сред тях са множество събития, посветени на Международния ден на река Дунав, т.нар. „Дни на Дунав“ във всички партньорски държави (част от тях е фестивалът „Богатствата на Дунав“ във Видин, 2-3 юли 2022), различни публикации и научни разработки, включително Атлас на дунавските градове, Планове за развитие и подобряване на свиващите се градове по Дунав в различните държави, 3 нови аудио тура, които ще се добавят към 12-те вече разработени за мобилното приложение PocketGuide турове (понастоящем, туровете за България са Видин-Калафат и Русе-Гюргево), документален филм, разказващ 12 истории от 12 различни места, и други.

С цел насърчаване на културното наследство по Дунав, проектът допринася за повишаването на капацитета на местните общности за съвместно сътрудничество на регионално и междурегионално ниво. Една от инициативите в тази насока е създадения в рамките на проекта Международен знак за качество DANUrB като част от дейността на учредената през октомври 2021 г. в Унгария Международна асоциация DANUrB. В основата на Знака за качество са споделените регионални ценности, продукти и услуги, автентични за Дунавския регион. За България бяха идентифицирани над 60 кандидати за получаване на Знака за качество като сред тях има емблематични представители на местния бизнес, устойчиви добри практики, културни инициативи и др. Проектът допринася и за  създаването на Дунавска културна мрежа, която свързва и обединява междурегионални инициативи за възраждане на индустриалното и културното наследство. Крайната цел е река Дунав да се превърне в привлекателна дестинация като нов Културен маршрут, оказвайки положително въздействие върху  социалното и икономическото развитие на местните общности.

Училищните програми и практически лагери за студенти по архитектура целят да повишат знанията на младежите за междукултурните ценности, насърчавайки ги да ценят и преоткриват наследството на Дунав. Разработената онлайн платформа (www.danurb.eu), обединяваща добри практики на културно-историческото наследство, позволява на различни институции/организации да си сътрудничат като една „Общност“ и заедно да предприемат инициативи за насърчаване на развитието на Дунавския регион. Добрата новина е, че вече е в ход и подготовката за ново продължение на проекта от следващата година – DANUrB 3.0, за да може да продължи и вдъхновяващото „Пътешествие, свързващо общностите“, какъвто е и мотивиращия слоган на инициативата.

Автор на материала: Национален туристически клъстер „Българският пътеводител“