Условия

Eurica.me и цялото съдържание на интернет страницата е предмет на авторското право, всички права са запазени, копирането и използването на съдържание без разрешение ще бъде последвано от съдебна претенция и нормативни последици по Закона за авторското право. Никаква част от сайта не може да се ползва по електронен или друг начин, или да бъде използвана за публична или търговска цел.

Eurica.me не носи отговорност за информация, съдържаща се в сайтове, към които има хипервръзки.

Eurica.me  не изключва възможност за промяна на информацията и пропуски по обективни причини. Не носи никаква отговорност за последиците и евентуални нанесени вреди от тези пропуски, както и отговорност за обема, точността и пълнотата на информацията.